Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
Dofinancovanie novej materskej školy v obci Podhorie - stavebné práce, spevnené plochy a oplotenie pozemku
33/2017
10,000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
detail
13.12.2017 Mandátna zmluva č.2017/VO/BDP
verejné obstarávanie zákazky Bytový dom 15 b.j.
32/2017
2,880.00 Ing.Ivan Moravčík IVOMOS
Borova 3295/36, 010 07 Žilina
detail
06.12.2017 zmluva na poskytovanie služieb v oblasti prania a chemického čistenia pracovného oblečenia a bielizne
poskytovanie poskytovanie služieb v oblasti prania a chemického čistenia pracovného oblečenia a bielizne
31/017
0.98 Lunatex, s.r.o
Žilina, Borová 34, 010 07
detail
21.11.2017 Zmluva o dielo
Zhotovenie diela: Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Podhorie
30/2017
85,906.40 ESMO Žilina, a.s.
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
detail
20.11.2017 Darovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
29/2017
717.86 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.11.2017 Zmluva o dielo č.28/2017
zimná údržba miestnych komunikácií v katastri obce
28/2017
26.40 Miroslav Tatarka
Podhorie č.197
detail
31.10.2017 Dodatok č.1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
dodatok sa uzatvára v dôsledku zrušenia pôvodnej výzvy na predkladanie projektov č.12/PRV/2015, zmluvné strany majú záujem spolupracovať na príprave projektu v zmysle novo vyhlásenej výzvy č. 22/PRV/2017
27/2017
6,000.00 MP Profit PB, s.r.o
Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
detail
27.10.2017 Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu riadenia projektu (projektového manažéra)
Externé riadenie projektu v súvislosti s projektom Zateplenie obvodového plášťa - zníženie energetickej náročnosti - Kultúrny dom Podhorie
26/2017
3,840.00 Ing. Michal Salaj - SPO
Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina
detail
26.09.2017 Zmluva o dielo 2017/09
spevnené plochy a doplnenie oplotenia
25/2017
6,400.72 Stavbau s.r.o
K cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
25.09.2017 Darovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
24/2017
3,581.06 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
12.09.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilný telefón
23/2017
1.00 Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
06.09.2017 Mandátna zmluva č.2017/VO/P
odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní, výber zmluvného partnera na uskutoč.stavebných prác
21/2017
2,880.00 Ing.Ivan Moravčík IVOMOS
Borova 3295/36, 010 07 Žilina
detail
06.09.2017 Mandátna zmluva č.2017/SD/P
výkon stavebného dozoru - Zateplenie obvodového plášťa- zníženie energetickej náročnosti KD Podhorie
22/2017
5,640.00 Ing.Ivan Moravčík IVOMOS
Borova 3295/36, 010 07 Žilina
detail
28.08.2017 Zmluva o bežnom účte
zriadenie účtu
19/2017
0.00 Prima Banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
28.08.2017 Zmluva o čistení žumpy a odpadových vôd
vývoz a likvidácia odpadových vôd
20/2017
0.00 Peter Ďurčanský, Čistá žumpa
Ďurčiná 232, 015 11
detail
21.08.2017 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
zber biologického odpadu
18/2017
12.00 Enviro ways s.r.o
Gaštanová 1008/27
detail
01.08.2017 Zmluva o dielo
oplotenie objektu MŠ Podhorie a podklad pod prístupovú komunikáciu
17/2017
26,517.43 Stavbau s.r.o
K cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
06.07.2017 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č.01/2014 o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu
dodatok
16/2017
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
05.07.2017 Zmluva o výpožičke
kovový prístrešok ,krycia plachta
15/2017
100.00 Obec Brezany
Brezany 64
detail
22.06.2017 Zmluva o zriadení združenia obcí
združenie obcí ako právnická osoba
14/2017
0.00 Obec Porúbka, Lietava,Lietavská Lúčka,Turie, Lietavská Svinná- Babkov
Porúbka, Lietava, Lietavská Lúčka
detail
02.06.2017 zmluva o výpožičke
kovový prístrešok ,krycia plachta
12/2017
100.00 Obec Lietava
Lietava 146
detail
02.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
dotácia na zabezpečenie mater.tech. vybavenia DHZO
13/2017
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
23.05.2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016
11/2017
1,012.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
26.04.2017 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
9/2017
0.00 MAPA Slovakia digital s.r.o
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
26.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Podhorie_01
poskytnúť sublicenciu k Dielu v r rozsahu v zmysle čl.III zmluvy
10/2017
670.00 MAPA Slovakia Digital s.r.o
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
05.04.2017 Zmluva o spolupráci
2 % zo zaplatenej dane z príjmu
8/2017
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
31.03.2017 Kúpna zmluva
predaj pozemku
6/2017
1.00 Girová Michaela, rod. Tatarková
Žilina, Baničova 3391/25, 010 15
detail
31.03.2017 Kúpna zmluva
predaj pozemku
7/2017
1.00 Matej Madar
Kvačalova 1216/49, Žilina
detail
29.03.2017 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
predaj pozemku a zriadenie vecného bremena
5/2017
15,327.28 Ing. Anton Sulovec a Ing. Marta Sulovcová, Podhorie č.321
Podhorie č.321
detail
27.02.2017 Zmluva o bežnom účte
zriadenie účtu
3/2017
0.00 Prima Banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
27.02.2017 Kúpna zmluva
predaj pozemku
4/2017
415.00 Igor Súlovec
Podhorie č. 89
detail
22.02.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
dodanie elektriny
2/2017
0.00 Stredoslovenská energetika - a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
19.01.2017 Darovacia zmluva
darca bezplatne a dobrovoľne daruje sumu 556,69 obci Podhorie a dar odovzdá MŠ -podpora a rozvoj kultúry a podpora vzdelávania
1/2017
556.69 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail