Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
13.12.2021 Dodatok č.4 k zmluve o dielo č.01/2018/BDP, uzatvorenej 28.02.2018
Predĺženie realizácie stavby
28b/2021
0.00 KDD ART s.r.o.
Mateja Bela 3462/78, 010 15 Žilina
detail
13.12.2021 Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.01/2018/BDP, uzatvorenej 28.02.2018
zníženie ceny diela Bytový dom
28a/2021
0.00 KDD ART s.r.o.
Mateja Bela 3462/78, 010 15 Žilina
detail
30.11.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zabezpečenie distribúcie elektriny do odberného miesta
27/2021
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
15.11.2021 Zmluva o dielo
Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Podhorie
25/2021
0.00 EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
detail
15.11.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku ,jeho prevádzka (distribúcia elektriny)
26/2021
0.00 Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
28.10.2021 Dohoda č. 21/25/010/32
Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody
23/2021
0.00 Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16,010 01 Žilina
detail
28.10.2021 Dohoda č. 21/25/012/27
Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody
24/2021
0.00 Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16,010 01 Žilina
detail
20.10.2021 Zámenná zmluva
Vzájomná zámena nehnuteľností
22/2021
0.00 Ivan Šimo a Alena Šimová
Žilina
detail
27.09.2021 Kúpna zmluva
Predaj mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a rýb podľa uvedených podmienok
21/2021
0.00 Ján Vandlík, predajňa mäso údeniny
Dlhá 206/14, 010 09 Bytčica
detail
24.09.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení združenia obcí
Zvolenie druhého predsedu združenia obcí Čipčie
20/2021
0.00 Zástupcovia členov Čipčie
Turie 214,013 12 Turie
detail
16.09.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ dodávať elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých odberných miest
19/2021
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
06.09.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Umožnenie pripojenia odberného el.zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD
18/2021
0.00 Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
26.08.2021 Rámcová zmluvač. 3028/2021 o zbere ,preprave a zneškodnení komunálneho odpadu
záväzok Zmluvnej strany 2 poskytovať pre Zmluvnú stranu 1 kompletné služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
17/2021
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18,010 01 Žilina
detail
18.08.2021 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve U1813/2013
zmena ceny za Systémovú podporu
16/2021
0.00 MADE spol.s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
13.08.2021 Zmluva o dielo
Prieskumný hydrogeologický vrt
15/2021
13,495.00 INGEO a.s.ŽILINA
Byčická 16,010 01 Žilina
detail
16.07.2021 Darovacia zmluva
Darovanie prebytočnej zeminy v množstve 200 ton, ktorej výlučným vlastníkom je darca
14/2021
0.00 Združenie pod Dubňom
M.R.Štefánika, 010 01 Žilina
detail
14.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianského zákonníka
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000 € pre DHZO
13/2021
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava3
detail
31.03.2021 Zmluva o dielo
Stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej stanice DHZ v obci Podhorie
12/2021
0.00 Eldas ,s.r.o.
Podhorie 164
detail
29.03.2021 Zmluva o vypôžičke
Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu
10/2021
0.00 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava
detail
25.03.2021 Príloha č.2 k zmluve o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-63-014/2021
protokol o odovzdaní a prevzatí
9/2021
0.00 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava
detail
15.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Vrátenie po skončení doby výpožičky predmet ŠÚ SR
8/2021
0.00 Štatistický úrad
Lamačská cesta 3/C ,840 05 Bratislava 45
detail
12.03.2021 Dodatok ku zmluve o zneškodňovaní odpadu
Zabezpečenie odvozu odpadu z MOM
11/2021
4.80 MITTELHAM, s.r.o
Do parku 448/8 ,010 03 Žilina
detail
04.03.2021 Zámenná zmluva
Vzájomná zámena nehnuteľností
7/2021
0.00 Peter Súlovec a Ľubomíra Súlovcová
Žilina
detail
03.03.2021 Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy
6/2021
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
24.02.2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
audit
5/2021
2,025.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29, 010 08 Žilina
detail
22.02.2021 Zmluva o spolupráci
Vzájomná spolupráca pri zazmluvnení zdravotníckych pracovníkov počas celoplošného testovania
4/2021
0.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3 ,013 11 Lietavská Lúčka
detail
08.02.2021 Zmluva o spolupráci
Vzájomná spolupráca pri zazmluvnení zdravotníckych pracovníkov počas celoplošného testovania
3/2021
0.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3 ,013 11 Lietavská Lúčka
detail
25.01.2021 Zmluva o spolupráci
Vzájomná spolupráca pri zazmluvnení zdravotníckych pracovníkov počas celoplošného testovania
2/2021
0.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3 ,013 11 Lietavská Lúčka
detail
20.01.2021 Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu
odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
1/2021
0.00 MITTELHAM, s.r.o
Do parku 448/8 ,010 03 Žilina
detail