Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
20.12.2018 Darovacia zmluva
dar MŠ podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
34/2018
472.43 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
07.12.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
spracovanie osobných údajov dotknutých osôb
33/2018
0.00 MAPA Slovakia Digital s.r.o
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
13.11.2018 Zmluva o dielo
vybudovanie detského ihriska v MŠ Podhorie
32/2018
10,478.40 BRANO s.r.o
Valča 356, 038 35
detail
12.11.2018 Zmluva o dielo
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v obci Podhorie
31/2018
12,801.06 M.Cup Production s.r.o.
Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
detail
29.10.2018 Zmluva o dielo
Stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice Podhorie
28/2018
33,400.01 ELDAS, s.r.o
Podhorie č. 164
detail
28.10.2018 Zmluva o vykonaní umeleckej činnosti
vystúpenie na akcii Úcta k starším
30/2018
120.00 FSS Závadské ženy, občianske združenie
Lietava 146
detail
18.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018, Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
podpora rozvoja športu na rok 2018 , výstavba detských ihrísk, výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
29/2018
18,000.00 Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, Bratislava
detail
17.10.2018 Darovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania 2 % z daní
26/2018
3,048.59 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
16.10.2018 Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002153
Dotácia -stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice Podhorie
27/2018
29,953.64 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
12.09.2018 Zmluva o dielo
rekonštrukcia zázemia futbalového areálu v obci Podhorie
25/2018
25,294.19 ELDAS, s.r.o
Podhorie č.164
detail
07.09.2018 Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125
preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125
24/2018
4.80 4NAT s.r.o
Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
detail
06.08.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny
dodávka elektriny
22/2018
0.00 Stredoslovenská energetika - a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
06.08.2018 Zmluva o združenej dodávke plynu
dodávka plynu
23/2018
0.00 Stredoslovenská energetika - a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
16.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
spracúvanie osobných údajov
21/2018
0.00 MADE spol. s.r.o
Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica
detail
10.07.2018 Zmluva č. 128189 08U01 - bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 10.07.2018 a nadobudla účinnosť 11.07.2018
dotácia na kanalizáciu - ČOV
20/2018
100,000.00 Environmentálny fond
Martinská 49
detail
04.07.2018 zmluva o výpožičke
kovový prístrešok ,krycia plachta
18/2018
100.00 Obec Lietava
Lietava 146
detail
04.07.2018 zmluva o výpožičke
kovový prístrešok ,krycia plachta
19/2018
100.00 Obec Brezany
Brezany 64
detail
15.06.2018 Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
17/2018
758,488.77 T + T a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
30.05.2018 Kúpna zmluva
kúpa pozemkov
16/2018
5,000.00 Júlia Kurejová
Podhorie č. 74
detail
25.05.2018 Zmluva o dielo
kanalizácia - Zberač A
15/2018
121,923.31 Stavbau s.r.o
K cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
16.05.2018 Dodatok č.2/2018 k zmluve č.1008/2017
ukončenie zmluvného vzťahu
14/2018
0.00 Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, Bratislava
detail
03.05.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Podhorie
realizovanie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
13/2018
20,000.00 Slovenský futbalový zväz
Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava
detail
17.04.2018 Zmluva č. 38 209 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
dotácia na zabezpečenie mater.tech. vybavenia DHZO
11/2018
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
16.04.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
PDS nainštalovať žiadateľovi na odberné miesto meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu
10/2018
216.36 SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b,825 11 Bratislava
detail
02.04.2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
fakturácia prostredníctvom dcérskej spoločnosti
12/2018
0.00 Enviro ways, s.r.o
Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
detail
26.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
spracovanie základnej dokumentácie v súlade s GDPR a zák. č. 18/2018 Z.z.
9/2018
100.00 BROS Computing, s.r.o
Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
detail
19.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
popis systému triedeného zberu
8/2018
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
14.03.2018 Kúpna zmluva
predaj pozemku
6/2018
1.00 Dana Gažová
Jaseňová 3224/46, 010 07 Žilina
detail
14.03.2018 Zmluva o spolupráci
využitie možnosti použiť podiel vo výške 2 % zo zaplatenej dane z príjmu
7/2018
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
28.02.2018 Zmluva o dielo č. 01/2018/BDP
vypracovanie projektovej dokumentácie , uskutočnenie stavebných prác pre Bytový dom 14 b.j. nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie a TV
5/2018
503,502.00 GF park, s.r.o.
M.Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto
detail
27.02.2018 Mandátna zmluva č. 2018/SD/P/BD
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe - Bytový dom 14 bj. - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV
4/2018
1,140.00 Ing.Ivan Moravčík IVOMOS
Borova 3295/36, 010 07 Žilina
detail
19.02.2018 Dodatok č.1/2018 k zmluve č.1008/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
poskytnutú dotáciu použiť a vyúčtovať v termíne do 31.08.2018
3/2018
10,000.00 Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, Bratislava
detail
13.02.2018 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č.V4819/2017
v kúpnej zmluve zo dňa 30.3.2017 sa mení , vypúšťa , nahrádza a opravuje
2/2018
0.00 Ing. Anton Sulovec a Ing. Marta Sulovcová,
Podhorie č. 321
detail
17.01.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie výročnej správy za rok 2017
1/2018
1,219.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail