Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2016 Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej kanalizácie v cestnom telese

40/2016
0.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
21.12.2016 Kúpna zmluva
odpredaj časti pozemkov pod miestnu komunikáciu Lán
37/2016
1.00 občania Podhoria
Podhorie
detail
21.12.2016 zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
budúci predaj pozemku
38/2016
1.00 Michaela Tatarková
Baničova 3391/25, Žilina
detail
21.12.2016 Kúpna zmluva
predaj pozemku
39/2016
1.00 Matej Madar
Nižný Žipov
detail
20.12.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny
dodanie elektriny
36/2016
0.00 Stredoslovenská energetika - a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
detail
29.11.2016 Zmluva č. 115346 08U01
úprava zmluvných podmienok pri poskytovaní podpory formou dotácie -Podhorie - kanalizácia a ČOV
35/2016
100,000.00 Environmentálny fond
Martinská 49
detail
23.11.2016 Zmluva o dielo č. Z201639116_Z/2
uskutočnenie stavebných prác na stavbe kanalizácie v obci I.etapa
33/2016
105,263.16 Stavbau s.r.o
Ulica k Cintorínu 651, 010 04 Žilina- Bánová
detail
23.11.2016 Zmluva o dielo č. Z201639116_Z/1
uskutočnenie stavebných prác na stavbe kanalizácie v obci I I.etapa
34/2016
221,077.80 Stavbau s.r.o
Ulica k Cintorínu 651, 010 04 Žilina- Bánová
detail
10.11.2016 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č.Z201619925-Z
dohoda o ukončení zmluvy
32/2016
0.00 Mikomix, spol. s.r.o
Družínska 897,013 22 Rosina
detail
26.10.2016 Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami
predaj mäsa, mäsových výrobkov,hydiny, rýb, potravín ovocia a zeleniny
31/2016
0.00 Ján vandlík, predajňa máso-údeniny
Dlhá 206/14, 010 09 Bytčica
detail
19.10.2016 Darovacia zmluva

30/2016
2,500.92 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
04.10.2016 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
pripojenie nového odborného elektrického zariadenia - MŠ
29/2016
277.24 Stredoslovenská energetika -Distribúcia a.s.
Žilina
detail
25.08.2016 Zmluva o dielo č. Z201619925_Z
Kanalizácia I.etapa
27/2016
57,908.54 Mikomix, spol. s.r.o
Družínska 897,013 22 Rosina
detail
25.08.2016 Zmluva o dielo č. Z201619925_Z/1
Podhorie - kanalizácia -ČOV
28/2016
105,263.16 Mikomix, spol. s.r.o
Družínska 897,013 22 Rosina
detail
23.08.2016 Zmluva o dielo
vypracovanie správy o hodnotení územno plánovacej dokumentácie ÚPO Podhorie
26/2016
3,000.00 EKOSPOL a.s.
Vajanského 20, 01001 Žilina
detail
17.08.2016 Zmluva o garantovanom účte
garantovaný účet
25/2016
0.00 Prima Banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
10.08.2016 Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce
Vykonanie mobilného triedeného výkupu odpadov a zberových akcií na území obce
24/2016
0.00 VV, s.r.o.
Horná 223/1, Poníky 976 33
detail
01.08.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2016
poskytnutie dotácie za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie
22/2016
5,067.30 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. sloby 6, 810 05 Bratislava
detail
01.08.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.1/11/2015 na akciu Materská škola
zmena projektu stavby pred dokončením diela
23/2016
0.00 Štefan Kováčik - KODESO
Višňové 840, 013 23
detail
06.07.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
20/2016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
06.07.2016 zmluva o výpožičke
užívanie -kovový prístrešok, krycia plachta
21/2016
125.00 Obec Brezany
Brezany 64
detail
14.06.2016 Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb
Balík biznis linky
19/2016
1.00 Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
07.06.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit účtovníctva za príslušný rok 2015
18/2016
943.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
27.05.2016 Kúpna zmluva
predaj nehnuteľnosti
17/2016
72.50 Turjanová Anna
Podhorie č.30, 013 18 Lietava
detail
24.05.2016 Zmluva o dielo č.16/2016
zateplenie obvodového plášťa - obecný úrad Podhorie
16/2016
169,600.00 Unistav Teplička , s.r.o
Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom
detail
23.05.2016 Dodatok č.1/2016
rozšírenie poskytovaných služieb PO, BOZP
15/2016
123.60 BEZPO-poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti BOZP a PO
Černovská 11, 010 08 Žilina
detail
13.04.2016 Zmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
14/2016
38.50 Slovgram
Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
detail
07.04.2016 Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na činnosť CVČ
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
13/2016
850.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39, Žilina
detail
31.03.2016 Dodatok č.1 k zmluve č.11/2016 MŠ
dodatok
12/2016
0.00 Štefan Kováčik - KODESO
Višňové 840, 013 23
detail
31.03.2016 Zmluva o dielo 1/11/2015
Uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela : Materská škola
11/2016
214,026.88 Štefan Kováčik - KODESO
Višňové 840, 013 23
detail
30.03.2016 Zmluva o spolupráci
využitie možnosti použiť podiel vo výške 2 % zo zaplatenej dane z príjmu
10/2016
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
18.03.2016 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti
9/2016
12,000.00 MP Profit PB, s.r.o
Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
detail
10.03.2016 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-246/2016
bezodplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku v správe MV SR - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
8/2016
0.00 Slovenská republika -Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
23.02.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete
Nainštalovanie pre budúce odberné miesto zariadenie na meranie zemného plynu
7/2016
216.36 SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b,825 11 Bratislava
detail
16.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
dotácia z prostriedkov DPO SR
6/2016
2,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
15.02.2016 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia existujúcich komunikácií v obci Podhorie
5/2016
81,812.59 Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
detail
09.02.2016 Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu
Projektová dokumentácia - využitie OZE a Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu
4/2016
6,000.00 Ing. Arch. Barbara Barčáková
Trnavská 1358/16, 01008 Žilina
detail
26.01.2016 Zmluva o dielo -25-01-2016
vypracovanie projektu v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu s názvom Rekonštrukcia existujúcich komunikácií v obci Podhorie časť 02
3/2016
1,650.00 SoARCH, s.r.o
Bytčická 16, 010 01 Žilina
detail
11.01.2016 Kúpna zmluva
kúpa pozemku
2/2016
52.01 Peter Mojský a Veronika Mojská
28.októbra 189/15, 013 24 Strečno
detail
07.01.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
uzatvorenie zmluvy s NATUR-PACK o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
1/2016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail