Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.12.2015 Zmluva o poskytnutí technickej asistencie pri verejnom obstarávaní č.10/2015
poradenské a právne služby v oblasti VO - rekonštrukcia komunikácií v obci Podhorie
22/2015
1,188.00 EUROKONZULT, s.r.o
Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
detail
23.12.2015 Zmluva o dielo 21/2015
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu na kamerový systém a verejné osvetlenie
21/2015
2,550.00 Ing. Jozef Dlábik
Mudrochova 10304/20, 036 01 Martin
detail
21.12.2015 Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
verejné osvetlenie
20/2015
6,000.00 MP Profit PB, s.r.o.
Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica
detail
04.12.2015 Zmluva o dielo
zimná údržba katastrálneho územia obce
18/20145
24.00 Miroslav Tatarka
Podhorie č. 197
detail
04.12.2015 Zmluva o dielo
dodávka , montáž, inštalácia, skúšky - kuchyňa MŠ Podhorie
19/2015
10,246.32 Gastrolux, s.r.o
Bytčická 72, 010 01 Žilina
detail
23.11.2015 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
príprava, zabezpečenie a vykonanie odbornej praxe žiačky 4. ročníka Obchodnej akadémie
17/2015
0.00 Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
detail
28.10.2015 Darovacia zmluva
dar pre MŠ - podpora a rozvoj kultúry a podpora vzdelávania
16/2015
1,583.33 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
26.10.2015 Zmluva o dielo č.15/2015
spracovanie dokumentácie Krajinnoekologického plánu obce Podhorie
15/2015
1,900.00 Peter Hajnik - AGENTÚRA EXTREM TOUR ´ s
Borová 19, 01007 Žilina
detail
21.10.2015 Mandátna zmluva
vykonanie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní ÚPN - O Podhorie
14/2015
5,040.00 Ing. arch.Vladimír Barčiak
Gerlachovská 9 , 010 08 Žilina
detail
21.10.2015 Zmluva o dielo 13/2015
územný plán obce Podhorie
13/2015
9,983.00 URBARCH, sr.o
Závodská cesta 4, 01001 Žilina
detail
21.09.2015 Darovacia zmluva
darovanie sumy pre MŠ Podhorie
12/2015
3,796.75 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
15.07.2015 Zmluva č. -0529/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR
rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ a vybudovanie škol.stravovania na rok 2015
11/2015
132,000.00 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
detail
06.07.2015 Zmluva o dieloč.02072015
Materská škola Podhorie - PD pre vydanie stavebného povolenia
10/2015
3,000.00 Ing. arch. Pavol Mikoláš ARCHPRO
Rosina 563
detail
03.07.2015 Zmluva o výpožičke
zapožičanie kovového prístrešku a krycej plachty
9/2015
100.00 Obec Brezany
Brezany 64
detail
12.05.2015 Zmluva o bežnom účte
zmluva o bežnom účte
8/2015
30.00 Prima Banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
01.04.2015 Dohoda č.28/2015/§54- VZ
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
7/2015
539.80 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
detail
10.03.2015 Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Višňové
zriadenie spoločného obecného úradu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a na úseku pozemných komunikácií
6/2015
1,722.00 Obec Porúbka,Višňové, Rosina. Lietavská Svinná- Babkov, Lietava, Lietavská Lúčka, Turie
Višňová, Hviezdoslavova 690/6, 010 01 Žilina
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
zemné a výkopové práce, terénne úpravy , opravy MK
5/2015
23.00 Juraj Meško
Podhorie č.180
detail
26.02.2015 Rámcová zmluva
vyhotovovanie všetkých potrebných geometrických plánov
4/2015
0.00 BV PLAN spol. s.r.o
Fačkov 72
detail
25.02.2015 Rámcová zmluva
údržba a oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
3/2015
10.80 Garomi, s.r.o.
Lietava 297
detail
19.02.2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie na činnosť centra voľného času
poskytnutie dotácie na CVČ
2/2015
900.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39, Žilina
detail
13.01.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
balík služieb
1/2015
19.99 Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail