Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.12.2013 Zmluva odielo č.44/2013
Výkopové a obsypové práce, uloženie vodovod.potrubia, prepoje, prípojky
46/2013
3,975.04 MIKOMIX, spol. s.r.o,
Družínska 897, 013 22 Rosina
detail
19.12.2013 Licenčná zmluva
poskytnutie licencie -URBIS
44/2013
280.00 MADE spol. s.r.o
Lazarová 69, 974010 Banská Bystrica
detail
19.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
oprávnenie vystavovať a zasielať faktúry elektronicky
45/2013
0.00 MADE spol. s.r.o
Lazarová 69, 974010 Banská Bystrica
detail
25.10.2013 Zmluva o dielo č.43/2013
zimná údržba
43/2013
24.00 Miroslav Tatarka
Podhorie 171
detail
11.10.2013 Zmluva o dielo č.42/2013
vývoz VKK
42/2013
139.00 Peter Janek
Placová 407/53, 01301 Teplička nad Váhom
detail
20.08.2013 Zmluva č. 9156108U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Poskytnutie dotácie na - Podhorie-vodovod, rozvodná sieť a vodojem
41/2013
72,000.00 Environmentálny fonf
Bukureštská 4
detail
06.08.2013 Zmluva o budúej zmluve
záväzok účastníkov zmluvy uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena
40/2013
0.00 Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
detail
26.07.2013 Podhorie vodovod rozvodná sieť a vodojem
Podhorie vodovod rozvodná sieť a vodojem
39/2013
76,229.59 Mikomix, spol.s.r.o.
Družinská 897, 01322 Rosina
detail
22.07.2013 Zmluva č. 15/ZA/2013 o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Monitorovací kamerový systém Obce Podhorie
38/2013
3,000.00 MV SR - Obvodný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
detail
10.07.2013 Kúpna zmluva
Predaj parcely č. 285/5 o výmere 152m2
23/2013
1,334.56 Juraj Tatarka
Podhorie 197
detail
04.07.2013 Zmluva
ozvučenie a postavenie pódia
35/2013
650.00 Ján Zajaček
Do Stávku 4, 010 01 Žilina
detail
27.06.2013 Zmluva o dielo
kamerový systém ( CCTV)
34/2013
4,278.30 STOP LUP, s.r.o
V.Spanyola 23
detail
25.06.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
príspevok na Cyrilometodské hody
33/2013
200.00 Scheidt a Bachmann Slovensko
Priemyselná 14
detail
17.06.2013 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
zrušenie platnosti mandátnej zmluvy
32/2013
0.00 Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o
Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra
detail
13.06.2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmena pôvodného programu služieb - SIM karta
31/2013
9.00 Slovak Telekom ,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratilava
detail
12.06.2013 Zmluva o dielo
poskytnutie služieb v procese verejného obstarávania na podprahovú zákazku Podhorie -vodovod
30/2013
900.00 Ing. Magdalena Scheberova
Gogoľova 9, 010 04 Žilina
detail
10.06.2013 Darovacia zmluva

29/2013
0.00 Šenk s.r.o
Podhorie č.50
detail
06.06.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
príspevok na Cyrilometodské hody
28/2013
1,000.00 HT-DESIGN, s.r.o.
Podhorie č.71
detail
04.06.2013 Zmluva o združenej dodávke plynu
dodávka plynu
26/2013
250.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
04.06.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
dodávka plynu
27/2013
350.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.05.2013 Nájomná zmluva
prenájom pozemku par.č. 473/4 ostatné plochy o výmere 1592 m2 - miestna komunikácia
25/2013
1.00 Spoluvlastníci parc.č.473/4
Podhorie
detail
03.05.2013 Darovacia zmluva
darovanie stavby vodovodu IBV 7 RD + prípojky
24/2013
0.00 Spoluvlastníci parc.č. 473/23, 473/24, 250/2 IBV 7 RD
Podhorie
detail
26.04.2013 Mandátna zmluva č1/2013
Činnosť spojená s výberom dodávateľa " Monitorovací kamerový systém obce Podhorie"
22/2013
250.00 Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o
Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra
detail
16.04.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov ŽSK
Poskytnutie dotácie
21/2013
1,000.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
detail
05.04.2013 Zmluva o dielo č.5/2013
práce na verejnom osvetlení
20/2013
35.00 Pavol Kmetík
Podhorie č.104
detail
13.03.2013 Zmluva o dielo č.3/2013
výber diel a autorov - literárna súťaž
7/2013
50.00 Mgr. Beáta Jarošová
Žilina, Na Záchrastí 32
detail
13.03.2013 Zmluva o dielo č.4/2013
výber diel a autorov - literárna súťaž
8/2013
50.00 Mgr. Karol Vlčko
Podhorie č.177
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
9/2013
0.00 Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
10/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
11/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
12/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
13/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
14/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
15/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
16/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
17/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
18/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
13.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
distribúcia elektriny
19/2013
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
detail
26.02.2013 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme pozemku
Záväzok uzatvoriť riadnu zmluvu o nájme pozemku 491/2 TTP
6/2013
2.00 Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
detail
14.02.2013 Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
poistenie majetku
5/2013
712.79 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
06.02.2013 Zmuva o dielo č. 2/2013
zatepľovacie, izolačné a výkopové práce
4/2013
150.00 Róbert Gažúr
Podhorie č.170
detail
14.01.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit účtovnej závierky
1/2013
390.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29
detail
14.01.2013 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
cena za overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011
2/2013
390.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29
detail
14.01.2013 Zmluva o dielo č.1/2013
Zhotovenie mesačníka - Podhorský hlásnik
3/2013
50.00 Ing.Eva Masná
Podhorie č.177
detail