Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.12.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
47/2022
40.00 Zdenko Sulovec
Podhorie 343, 013 18 Lietava
detail
05.12.2022 Dohoda o zrušení dodatku č. 5 k zmluve o dielo
Zrušenie dodatku č.5 k zmluve o dielo
46/2022
0.00 KDD ART s.r.o.
Mateja Bela 3462/78, 010 15 Žilina
detail
29.11.2022 Záložná zmluva č. 500/224/2019
Založenie nehnuteľnosti
500/224/2019
272,020.00 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
detail
29.11.2022 Záložná zmluva č. 500/225/2019
Založenie nehnuteľnosti
500/225/2019
16,140.00 Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
detail
23.11.2022 Darovacia zmluva
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu-tabletový počítač
2/2022
0.00 Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
detail
11.11.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
44/2022
80.00 Mgr. Viliam Frátrik
Podhorie 326
detail
11.10.2022 Dohoda č.22/25/010/25
Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody
22/25/010/25
0.00 Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16,010 01 Žilina
detail
11.10.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Umožnenie pripojenia odberného el.zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD
202209-TZ-0123
85.21 Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
28.09.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
42/2022
100.00 Mária Kocifajová
Dubová 3, 010 07 Žilina
detail
28.09.2022 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov
Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri umiestňovaní a starostlivosti o odchytených túlavých psov, v útulku poskytovateľa
43/2022
0.00 Žilinský útulok o.z., občianske združenie
Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina
detail
09.09.2022 Kúpna zmluva
Predaj mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, rýb, potravín, ovocia a zeleniny
40/2022
0.00 Ján Vandlík, predajňa mäso-údeniny
Dlhá 206/14, 010 09 Bytčica
detail
09.09.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
41/2022
100.00 Adriana Saganová
Lietavská Závadka 28, 013 18 Lietava
detail
02.09.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
38/2022
60.00 Roman Gašpierik
Lietava 425, 013 18 Lietava
detail
02.09.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
39/2022
40.00 Jozefa Koššová
Podhorie 20, 013 18 Lietava
detail
26.08.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
36/2022
40.00 Katarína Masná
Podhorie 195, 013 18 Lietava
detail
26.08.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
37/2022
0.00 Ing. Elena Kubenová
Javorová 3073/14, 010 07 Žilina
detail
24.08.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
35/2022
0.00 PharmDr. Ľubica Melišíková
Podhorie 135, 013 18 Lietava
detail
19.08.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
34/2022
40.00 Anton Chobot
Podhorie 92, 013 18 Lietava
detail
12.08.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
33/2022
40.00 Frátrik Pavol
Podhorie 285, 01318 Lietava
detail
26.07.2022 Kúpna zmluva
Previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho
31/2022
1.00 Monika Knapeková
Antona Bernoláka 2200/26, 010 01 Žilina
detail
26.07.2022 Darovacia zmluva
Darovanie peňažného daru na organizáciu hodových slávností
32/2022
500.00 Ing. Anton Sulovec
Podhorie 321
detail
11.07.2022 Darovacia zmluva
Darovanie vlastníctva hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky
29/2022
0.00 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
11.07.2022 Darovacia zmluva
Darovanie peňažného daru na organizáciu hodových slávností
30/2022
200.00 INTECH ŽILINA s.r.o.
Podhorie 91, 013 18 Lietava
detail
07.07.2022 Zmluva o výpožičke
Zapožičanie hnuteľných vecí
27/2022
200.00 Obec Brezany
Brezany 64, 010 04 Žilina 4
detail
07.07.2022 Darovacia zmluva
Darovanie peňažného daru na organizáciu hodových slávností
28/2022
400.00 AGRO - PODHORIE s.r.o.
Podhorie 174, 013 18 Lietava
detail
06.07.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
25/2022
0.00 Martina Závodská
Kempelenova 27, 010 15 Žilina
detail
06.07.2022 Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. 01/2018/BDP, uzatvorenej dňa 28.02.2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Úprava zmluvných podmienok k predmetu plnenia
26/2022
584,086.73 KDD ART s.r.o.
Mateja Bela 3462/78, 010 15 Žilina
detail
01.07.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
23/2022
40.00 Peter Giabel
Podhorie 14, 013 18 Lietava
detail
17.06.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
22/2022
80.00 Peter Lehocký
Podhorie 135, 013 18 Lietava
detail
03.06.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
21/2022
80.00 Pavol Gelatka
Podhorie 164
detail
28.05.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
20/2022
40.00 Daniela Tatarková
Podhorie 39, 013 18 Lietava
detail
21.05.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
19/2022
60.00 Anna Chachulová
Čerešňova 2, 010 01 Žilina
detail
20.05.2022 Kúpna zmluva
Previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho
14/2022
0.00 Július Masný, Vincent Koša, Karol Šupej, Darina Zuziaková, Rudolf Kováč, Miloslav Surovčík, Jana Jánošová, Ing. Filip Slávik, Alexander Lehocký Ľudmila Koššová, Jaroslav Hubočan v zast.Miloslav Surovčík, Róbert Kovačič v zast. Miloslav Surovčík
Podhorie
detail
17.05.2022 Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC"
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov
13/2022
0.00 T-MAPY s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
16.05.2022 Zámenná zmluva
Vzájomná zámena nehnuteľností
12/2022
0.00 Miroslav Masný
Slovenských dobrovoľníkov 128/19, Žilina
detail
14.05.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
18/2022
40.00 Katarína Chobotová
Podhorie 68, 013 18 Lietava
detail
13.05.2022 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu .
11/2022
0.00 Enviro ways s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190/30
detail
06.05.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianského zákonníka
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
10/2022
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava3
detail
30.04.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
17/2022
40.00 Pavol Danech
Podhorie 41
detail
23.04.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
16/2022
80.00 Eva Kučerová
Podhorie 279
detail
10.04.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
15/2022
40.00 Daniel Vojtek
Podhorie 39,013 18 Lietava
detail
09.04.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby, uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
Dodávka pitnej vody s obecného vodovodu
24/2022
0.00 Mgr. Simona Sitányiová
Podhorie 368, 013 18 Lietava
detail
25.03.2022 Dodatok č.2 k zmluve č.0103-PRB/2019
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v znení dodatku č.1
9/2022
0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
24.03.2022 Dodatok k zmluve č. 0102-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
8/2022
0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
18.03.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka elektriny odberateľovi vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu
7/2022
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
15.03.2022 Kúpna zmluva
Previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho a zaplatiť kúpnu cenu
6/2022
950.00 Ing. Ľudovít Greguš
Liškova 1769/62, 412 01 Litoměřice, Česká republika
detail
07.03.2022 Zmluva o dielo
Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo Stavebné úpravy na 1.PP-Bytový dom 12 BJ Podhorie
5/2022
0.00 Eldas ,s.r.o.
Podhorie 164
detail
28.02.2022 Zámenná zmluva
Vzájomná zámena nehnuteľností
4/2022
0.00 Miroslav Danech
Podhorie 61
detail
23.02.2022 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
audit
3/2022
0.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29, 010 08 Žilina
detail
22.01.2022 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
45/2022
40.00 Božena Danková
Podhorie 112, 013 18 Lietava
detail
« späť 1 2 ďalej »