Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.12.2020 Zmluva o dielo
Vyhotovenie hydrogeologického prieskumu - výpočet využiteľného množstva vody pre zdroj HP-1
33/2020
4,620.00 INGEO a.s.ŽILINA
Byčická 16,010 01 Žilina
detail
17.12.2020 Zmluva o výpožičke
výpožička tabletu a sim karty sčítanie obyvateľov
30/2020
0.00 Štatistický úrad
Miletičova 3,824 67
detail
07.12.2020 Dohoda č. 20/25/010/102 uzatvorená podľa § 10 ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
31/2020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
07.12.2020 Dohoda č. 20/25/012/67 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v čl. IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
32/2020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
04.11.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmena spôsobu fakturácie služieb
29/2020
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
14.10.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
verejná telefónna služba - balík akcia
28/2020
180.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
13.10.2020 Dodatok č.1 k zámennej zmluve
úprava ustanovení zmluvy
27/2020
0.00 Jozef Súľovec
Podhorie č. 133
detail
07.10.2020 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia 12 BJ
26/2020
0.00 Stredoslovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
28.09.2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.16/2020
úprava ustanovenia čl.II ods.1 Zmluvy
25/2020
0.00 Ing.Ľudovít Macúš, Anna Macúšová
Podhorie č. 293 013 18 Lietava
detail
23.09.2020 Kúpna zmluva
predaj mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, rýb, potravín, ovocia a zeleniny
24/2020
0.00 Ján Vandlík, predajňa mäso-údeniny
Dlhá 206/14, 010 09 Bytčica
detail
21.09.2020 Zmluva o využívaní elektronických služieb
využívanie elektronických služieb
23/2020
0.00 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadičova 10, 814 53 Bratislava
detail
17.09.2020 Zmluva o nájme pozemku
prenájom pozemku 25 m2 - vrt
22/2020
300.00 Lesné a pozemkové spoločenstvo Roháč Podhorie
Podhorie 243, 013 18 Lietava
detail
17.09.2020 Zmluva o nájme pozemku
pozemok - vrt
21/2020
180.00 Pasienkové a pozemkové spoločenstvo Podhorie
Podhorie 243, 013 18 Lietava
detail
16.09.2020 Kúpna zmluva
odpredaj pozemku podľa znaleckého posudku
20/2020
740.00 Ing. Ľuba Brezianská
Podhorie č. 163
detail
26.08.2020 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.01/2018/BDP,uzatvorenej dňa 28.2.2018
Zníženie počtu bytov zo 14 b.j. na 12 b.j.
19/2020
0.00 KDD ART s.r.o.
Mateja Bela 3462/78,01015 Žilina
detail
18.08.2020 Dodatok č.1 k zmluve o dielo
rekonštrukcia mantinelov multifunkčného ihriska 33 x 18 Obec Podhorie
18/2020
0.00 M.Cup Production s.r.o
Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
detail
24.07.2020 Zmluva o dielo
Obnova krytu miestnej komunikácie - stred obce Podhorie
172020
20,958.79 EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
detail
29.05.2020 Kúpna zmluva za 1 €
Predaj pozemku
16/2020
1.00 Ing. Ľudovít Macúš a manž. Anna
Podhorie 293
detail
12.05.2020 Zámenná zmluva
zámena pozemkov
15/2020
981.50 Jozef Súlovec
Podhorie 133
detail
11.05.2020 Kúpna zmluva
pozemok pod miestnu komunikáciu
14/2020
1.00 Róbert Gažúr
Podhorie 170
detail
02.04.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií
132020
15,000.00 Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
detail
24.03.2020 Zmluva o dielo
rekonštrukcia mantinelov multifunkčného ihriska 33 x 18 Obec Podhorie
122020
14,001.60 M.Cup Production s.r.o
Na pažití 14, 900 21 Svätý Jur
detail
20.03.2020 zmluva č. 320 0518
dotácia na zabezpečenie DHZO
11/2020
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
05.03.2020 Dodatok č.1 k zmluve č. 0102-PRB/2019 zo dňa 22.7.2019
zmena zhotoviteľa
8/2020
0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
05.03.2020 Dodatok č.1 k zmluve č. 0103-PRB/2019 zo dňa 22.7.2019
zmena zhotoviteľa
9/2020
0.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
03.03.2020 Zmluva č.PHZ-OPK1-2019-002842 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR- Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv
Stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej stanice DHZ v obci Podhorie
7/2020
11,258.58 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava
detail
28.02.2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
audit
6/2020
1,656.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29, 010 08 Žilina
detail
22.02.2020 zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-171/2020
hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka 4x2
102020
0.00 Slovenská republiky zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava
detail
20.02.2020 Kúpna zmluva
predaj pozemku pod miestnu komunikáciu za 1 €
52020
5.00 Masný Martin, Masná Martina, Šupej Karol, Kováč Rudolf, Katriňák Peter
Podhorie
detail
10.02.2020 Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
4/2020
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
24.01.2020 Zmluva o dielo
Územný plán obce Podhorie
3/2020
4,990.00 URBARCH SK, s.r.o
Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
detail
09.01.2020 Zmluva o dielo
Stavebné úpravy(rekonštrukcia)miestnych komunikácií v obci Podhorie
1/2020
24,666.22 EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
detail
09.01.2020 Zmluva o postúpení práv a povinností
postúpenie práv a povinností Bytový dom 14 b.j. -nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV
2/2020
0.00 KDD ART s.r.o.
Veľká Okružná 2134/78, 010 01 Žilina
detail