Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie na činnosť centra voľného času
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
232019
1,450.00 Rímskokatolícka cirkev Dobrého pastiera
Smreková 39, 01007 Žilina
detail
23.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa Podpora športu na rok 2019 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu detských ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákup športovej výbavy
24/2019
18,000.00 Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
detail
11.12.2019 Zmluva o dielo
Detské ihrisko pod horou
22/2019
10,104.00 Veríme v Zábavu, s.r.o
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
detail
03.10.2019 Zmluva o dielo
oprava priepustu ČOV Podhorie
21/2019
6,242.81 HM Marketing, s.r.o
K cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
15.08.2019 Servisná a materiálová zmluva
servisné služby a dodávka spotrebného materiálu pre tlačiareň
19/2019
15.00 COPYTECH, s.r.o
Porúbka 84, 013 11
detail
02.08.2019 Zmluva č.13501508U01 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 02.08.2019
Podhorie- kanalizácia a ČOV
20/2019
120,000.00 Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
detail
23.07.2019 Zmluva č. 0102-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov BD 14 b.j.
poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania
17/2019
181,350.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
detail
23.07.2019 Zmluva č. 0103-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania
18/2019
16,140.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6, Bratislava 810 05
detail
04.07.2019 Kúpna zmluva
predaj pozemku
16/2019
530.00 Ing. Libor Žikla a manž. Viera Žiklová
Nová Dubnica, Trenčianska 83, Podhorie č.299
detail
01.07.2019 zmluva o výpožičke
kovový prístrešok , plachta, vybavenie
15/2019
100.00 Obec Brezany
Brezany 64
detail
25.06.2019 Darovacia zmluva
dar na hody
14/2019
300.00 Agro- Podhorie, s.r.o
Oravské Veselé 374
detail
05.06.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení združenia obcí
zvolenie druhého predsedu združenia
12/2019
0.00 Združenie obcí Čipčie
Turie
detail
31.05.2019 Dodatok č.1 k zmluve o dielo
zmena rozsahu a ceny diela uvedeného v čl. 2 ods.1 Zmluvy- Kanalizácia a ČOV Podhori
11/2019
5,004.21 Stavbau s.r.o
K cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
27.05.2019 Zmluva o dielo
Podhorie- kanalizácia a ČOV
10/2019
128,374.91 Stavbau s.r.o
K cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
06.05.2019 Mandátna zmluva
záväzok Banky poskytnúť za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanovenia tejto Mandátnej zmluvy na požiadanie Klienta ručenie a záväzok Klienta zaplatiť Banke za poskytnutie ručenia dohodnutú províziu - Bytový dom 14 bj.t
9/2019
290,000.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
03.05.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Zhotoviteľa : Z1/2016/007/03
Rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií v obci Podhorie
13/2019
2,452.04 Doprastav, a.s.
Závod Žilina , Jesenského 18, 010 37 Žilina
detail
15.04.2019 Zmluva č. 39 210 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzavretá v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
dotácia na zabezpečenie mater.tech. vybavenia DHZO
8/2019
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
22.03.2019 Kúpna zmluva
predaj pozemku
7/2019
2,500.00 Ing. Ľudovít Macúš
Podhorie 293
detail
06.03.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
štatutárny audit za rok 2018
5/2019
1,357.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
06.03.2019 Zámenná zmluva
zámena pozemku
6/2019
0.00 Miroslav Jankech
Podhorie 26
detail
21.02.2019 Kúpna zmluva
kúpa pozemku
4/2019
1.00 Lenka Badíková
Porúbka 113
detail
21.01.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201902829
dôveryhodné služby
2/2019
0.00 Disig, a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
detail
08.01.2019 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
3/2019
3,860.21 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
07.01.2019 zmluva o dielo
zimná údržba katastrálneho územia obce
1/2019
26.40 Miroslav Tatarka
Podhorie č. 197
detail